...ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บบล็อก " บี 2552" ด้วยความยินดียิ่ง..

Welcome to Bee

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดนำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
ขอต้อนรับเข้าท่านสู่อาณาจักรแห่งความรู้ และเนื้อหาสาระต่างๆสำหรับเพื่อนๆป.บัณฑิตรุ่น 12 ทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกท่านslide show

จิตวิทยาการเรียนรู้

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้.
........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้.
........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา

หน่วยที่ 1.
.......เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล.
หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
เริ่มเรียน 27 ก.ย. 52ป.บัณฑิต2552
ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 2/2552
จำนวน 94 คนกำลัง เรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึง การนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน
การเรียน วิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความ รู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

5.1 สไลด์
5.2 ภาพเคลื่อนไหว
5.3 นาฬิกา
5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็นแหล่งที่มา http://kruwat2552.blogspot.com/

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

C:\Documents and Settings\user\My Documents\ความหมายจิตวิทยาการเรียนรู้.doc

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

Slide Show เพื่อนป.บัณฑิต รุ่น12

Music

จงก้าวเดินต่อไป สู่วันสำเร็จ

กลอนกำลังใจจาก ..Bee...

ทุกชีวิตมีสิทธิ์จะคิดหวัง
หากพลั้งยังอยู่ต้องสู้ต่อ
ก้าวเดินไปใช่ว่าจะอยู่รอ
คอยแบขอคนอื่นให้ฝืนทน
ทุกชีวิตมีสิทธิ์จะคิดฝัน
ขอจิตมั่นบากบั่นหมั่นฝึกฝน
ถึงยากเหลือไม่เหนือคำว่าคน
หนีไม่พ้นกำลังใจใช้ให้เป็น
กำลังใจคือตัวเรา

หนึ่งสมอง สองมือ ต้องไขว่คว้า
เมื่อมีปัญหา ขึ้นมา ต้องแก้ไข
เหนื่อยและท้อ ขอพักหน่อย
ไม่เป็นไรให้มีแรง ลุกขึ้นใหม่ ได้อีกครา

คนเราก็เป็น แบบนี้ กันทั้งนั้น
มีสุขสันต์ โศกเศร้าเท่ากันแหละหนา
ความสำเร็จ แต่ละครั้ง กว่าจะได้มา
ต้องแลกด้วย เหงื่อและน้ำตา แทบทุกคน
ขอเป็นอีก หนึ่งแรงใจ
ให้คนสู้ให้เธอรู้ ว่าเธอ ยังมีหวัง
ขอส่งแรงใจ ให้เธอ
มีแรงพลังไปยังฝั่งฝัน
ที่เธอวาดหวัง และตั้งใจ
จาก Klonthai.com